Đặc sắc

[ĐẶC SẮC] HỆ THỐNG VIP

  • VIP cho phép Đạo Hữu được hưởng các quyền lợi và ưu đãi đặc biệt. Thông thường thì VIP cần phải thông qua nạp thì người chơi mới có thể nâng cấp VIP của mình, nhưng ở Kiếm Thánh 2, tất cả các cấp VIP sẽ thông qua cày cuốc (hoàn thành nhiệm vụ) để nâng cấp VIP của mình.
  • Có 20 Cấp VIP ở phiên bản hiện tại, mỗi cấp độ cần làm nhiệm vụ riêng để thăng cấp đồng thời cũng có từng ưu đãi riêng của mỗi cấp độ. VIP càng cao thì ưu đãi và đặc quyền càng nhiều.

vip1

Đặc Quyền, Phần Thưởng và Nhiệm Vụ cần thực hiện để lên VIP 1

vip2

Đặc Quyền, Phần Thưởng và Nhiệm Vụ cần thực hiện để lên VIP 2

vip3

Đặc Quyền, Phần Thưởng và Nhiệm Vụ cần thực hiện để lên VIP 3

vip4

Đặc Quyền, Phần Thưởng và Nhiệm Vụ cần thực hiện để lên VIP 4

vip5

Đặc Quyền, Phần Thưởng và Nhiệm Vụ cần thực hiện để lên VIP 5

vip6

Đặc Quyền, Phần Thưởng và Nhiệm Vụ cần thực hiện để lên VIP 6

vip7

Đặc Quyền, Phần Thưởng và Nhiệm Vụ cần thực hiện để lên VIP 7

vip8

Đặc Quyền, Phần Thưởng và Nhiệm Vụ cần thực hiện để lên VIP 8

vip9

Đặc Quyền, Phần Thưởng và Nhiệm Vụ cần thực hiện để lên VIP 9

vip10

Đặc Quyền, Phần Thưởng và Nhiệm Vụ cần thực hiện để lên VIP 10

vip11

Đặc Quyền, Phần Thưởng và Nhiệm Vụ cần thực hiện để lên VIP 11

vip12

Đặc Quyền, Phần Thưởng và Nhiệm Vụ cần thực hiện để lên VIP 12

vip13

Đặc Quyền, Phần Thưởng và Nhiệm Vụ cần thực hiện để lên VIP 13

vip14

Đặc Quyền, Phần Thưởng và Nhiệm Vụ cần thực hiện để lên VIP 14

vip16

Đặc Quyền, Phần Thưởng và Nhiệm Vụ cần thực hiện để lên VIP 15

vip15

Đặc Quyền, Phần Thưởng và Nhiệm Vụ cần thực hiện để lên VIP 16

vip17

Đặc Quyền, Phần Thưởng và Nhiệm Vụ cần thực hiện để lên VIP 17

vip18

Đặc Quyền, Phần Thưởng và Nhiệm Vụ cần thực hiện để lên VIP 18

vip19

Đặc Quyền, Phần Thưởng và Nhiệm Vụ cần thực hiện để lên VIP 19

vip20

Đặc Quyền, Phần Thưởng và Nhiệm Vụ cần thực hiện để lên VIP 20